جمع : 0 تومان

تسویه حساب

فست فود KFC

So Good...

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 15:30
همه روزه از ساعت 19:00 تا 23:59

مدیریت:

صفار

آدرس:

خیابان محلاتی - مقابل پارک آزادگان

پیتزامینی میگو

میگو.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

39,000 تومان


پیتزامینی کراکف

کراکف پنیری.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

34,000 تومان


پیتزامینی سوپر

گوشت رست بیف.فیله مرغ.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

33,000 تومان


پیتزامینی یونانی

گوشت چرخ کرده.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

32,000 تومان


پیتزامینی مرغ وقارچ

فیله مرغ کبابی.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

31,000 تومان


پیتزامینی مرغ باربکیو

فیله کبابی مرغ.ژامبون.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

31,000 تومان


پیتزامینی میکس

گوشت رست بیف.فیله کبابی مرغ.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

31,000 تومان


پیتزامینی رست بیف

گوشت رست بیف.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

30,000 تومان


پیتزامینی ویژه

گوشت رست بیف.ژامبون.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

29,000 تومان


پیتزامینی اسپایسی

ژامبون پپرونی.گوشت رست بیف.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

29,000 تومان


پیتزامینی گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

29,000 تومان


پیتزامینی ژامبون

ژامبون مرغ و گوشت.قارچ.پنیر.فلفل دلمه. زیتون

قیمت:

28,000 تومان


پیتزامینی پپرونی

ژامبون پپرونی.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

26,000 تومان


پیتزامینی سبزیجات

ذرت.نخودفرنگی.پیازجعفری.قارچ.زیتون.گوجه فرنگی.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

23,000 تومان


پیتزا یکنفره میگو

میگو.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

61,000 تومان


پیتزا یکنفره کراکف

کراکف پنیری.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

49,000 تومان


لازانیا گوشت

قیمت:

48,000 تومان


پیتزا یکنفره سوپر

گوشت رست بیف.فیله مرغ.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

44,000 تومان


پیتزا یکنفره رست بیف

گوشت رست بیف.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

40,000 تومان


پیتزا یکنفره یونانی

گوشت چرخ کرده.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا یکنفره اسپایسی

ژامبون پپرونی.گوشت رست بیف.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا یکنفره گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا یکنفره مرغ باربکیو

فیله کبابی مرغ.ژامبون.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا یکنفره میکس

گوشت رست بیف.فیله کبابی مرغ.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا یکنفره مرغ و قارچ

فیله مرغ کبابی.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

38,000 تومان


پیتزا یکنفره ویژه

گوشت رست بیف.ژامبون.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

37,000 تومان


پیتزا یکنفره ژامبون

ژامبون مرغ و گوشت.قارچ.پنیر.فلفل دلمه. زیتون

قیمت:

36,000 تومان


پیتزا یکنفره پپرونی

ژامبون پپرونی.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

32,000 تومان


پیتزا یکنفره سبزیجات

ذرت.نخودفرنگی.پیازجعفری.قارچ.زیتون.گوجه فرنگی.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

30,000 تومان


پیتزا دو نفره میگو

میگو.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

79,000 تومان


پیتزا دو نفره کراکف

کراکف پنیری.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

68,000 تومان


پیتزا دو نفره گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

66,000 تومان


پیتزا دو نفره سوپر

گوشت رست بیف.فیله مرغ.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

63,000 تومان


پیتزا دو نفره میکس

گوشت رست بیف.فیله کبابی مرغ.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

61,000 تومان


پیتزا دو نفره مرغ باربکیو

فیله کبابی مرغ.ژامبون.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

59,000 تومان


پیتزا دو نفره رست بیف

گوشت رست بیف.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

58,000 تومان


پیتزا دو نفره اسپایسی

ژامبون پپرونی.گوشت رست بیف.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

57,000 تومان


پیتزا دو نفره ویژه

گوشت رست بیف.ژامبون.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

55,000 تومان


پیتزا دو نفره مرغ وقارچ

فیله مرغ کبابی.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

54,000 تومان


پیتزا دو نفره ژامبون

ژامبون مرغ و گوشت.قارچ.پنیر.فلفل دلمه. زیتون

قیمت:

54,000 تومان


پیتزا دو نفره پپرونی

ژامبون پپرونی.قارچ.پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

49,000 تومان


پیتزا دو نفره یونانی

گوشت چرخ کرده.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

48,000 تومان


پیتزا دو نفره سبزیجات

ذرت.نخودفرنگی.پیازجعفری.قارچ.زیتون.گوجه فرنگی.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

44,000 تومان


گامبری

میگو.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

73,000 تومان


مخلوط

رست بیف.ژامبون.فیله مرغ.قارچ .پنیر.فلف دلمه.زیتون

قیمت:

56,000 تومان


گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

53,000 تومان


ناپلی

گوشت رست بیف گوساله.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

47,000 تومان


ورستل

ژامبون مرغ و گوشت.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

46,000 تومان


مرغ و قارچ

فیله کبابی مرغ.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

45,000 تومان


فلورانس

ژامبون پپرونی.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

41,000 تومان


مارگاریتا

گوجه فرنگی.سس سیر.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.زیتون

قیمت:

34,000 تومان


برگر ویژه

برگر دوبل.ژامبون دوبل.پنیر دوبل.قارچ.مخلفات

قیمت:

49,000 تومان


اسپایسی برگر

برگر دوبل.ژامبون پپرونی دوبل.پنیر دوبل.قارچ.پنیر دوبل.قارچ.سس اسپپایسی مخصوص.مخلفات

قیمت:

49,000 تومان


ویژه زاپاتا

برگر.فیله مرغ.ژامبون.قارچ.پنیر.مخلفات

قیمت:

38,000 تومان


رست بیف

گوشت رست بیف.قارچ.پنیر.مخلفات

قیمت:

35,000 تومان


هات داگ ویژه

هات داگ.فیله مرغ.قارچ.پنیر.مخلفات

قیمت:

35,000 تومان


هات ژامبون

ژامبون تنوری.قارچ.پنیر.مخلفات

قیمت:

35,000 تومان


ساندویچ سرد

ژامبون مخلفات

قیمت:

34,000 تومان


بیگ چف

فیله استریپس نرمال.ژامبون.قارچ.پنیر.مخافات

قیمت:

31,000 تومان


هات داگ پنیری

هات داگ، قارچ، پنیر، مخلفات

قیمت:

30,000 تومان


میکس گوشت و فیله

فیله استریپس نرمال.گوشت رست بیف.قارچ.پنیر.مخلفات

قیمت:

29,000 تومان


کراکف پنیری

کراکف پنیری.مخلفات

قیمت:

29,000 تومان


قارچ برگر

برگر.قارچ.ژامبون.پنیر.مخلفات

قیمت:

28,000 تومان


زینگر

فیله استریپس اسپایسی.ژامبون پپرونی.قارچ.پنیر.مخلفات

قیمت:

27,000 تومان


فیله کبابی

فیله مرغ گریل شده.قارچ.پنیر.مخلفات

قیمت:

26,000 تومان


هات داگ

هات داگ.مخلفات

قیمت:

24,000 تومان


فیله سوخاری

فیله استریپس نرمال.مخلفات

قیمت:

24,000 تومان


چیز برگر

برگر.پنیر.مخلفات

قیمت:

23,000 تومان


همبرگر

برگر.مخلفات

قیمت:

20,000 تومان


کباب ترکی پرسی دونفره +پنیر

قیمت:

75,000 تومان


کباب ترکی پرسی مخلوط+پنیر

قیمت:

58,000 تومان


کباب ترکی پرسی مخلوط

قیمت:

53,000 تومان


کباب ترکی گوشت+پنیر

قیمت:

46,500 تومان


کباب ترکی مخلوط+پنیر

قیمت:

39,000 تومان


کباب ترکی مخلوط

قیمت:

36,000 تومان


کباب ترکی مرغ+پنیر

قیمت:

32,500 تومان


فیله استریپس اسپایسی (4تیکه)

قیمت:

38,000 تومان


میگو سوخاری

میگوتازه چابهار.سیب زمینی.سالاد کلم.نان

قیمت:

49,000 تومان


ماهی سوخاری

ماهی تازه چابهار.سیب زمینی.سالاد کلم.نان

قیمت:

48,000 تومان


اسپایسی و نرمال(3 تیکه)

ران و سینه سوخاری.سیب زمینی.سالاد کلم.نان

قیمت:

46,000 تومان


اسپایسی و نرمال(2 تیکه)

ران و سینه سوخاری.سیب زمینی.سالاد کلم.نان

قیمت:

38,000 تومان


فیله استریپس نرمال (4تیکه)

فیله استریپس سوخاری.سیب زمینی.سالاد کلم.نان

قیمت:

38,000 تومان


بال و پاچین سوخاری(10 تیکه)

بال و پاچین سوخاری.سیب زمینی.سالاد کلم.نان

قیمت:

38,000 تومان


چیزا

قیمت:

36,000 تومان


بشقاب داغ گوشت

قیمت:

37,000 تومان


بشقاب داغ ژامبون

قیمت:

33,000 تومان


سیب زمینی پنیری

قیمت:

25,000 تومان


سالاد سزار

قیمت:

22,000 تومان


سالاد فصل ژامبون و ذرت

قیمت:

21,000 تومان


سالاد مرغ

قیمت:

19,000 تومان


مرغ پاپ کرن(اسپایسی یا نرمال)

قیمت:

18,000 تومان


نان سیر

قیمت:

17,000 تومان


سالاد سبزیجات

قیمت:

16,000 تومان


قارچ سوخاری

قیمت:

14,000 تومان


پیاز حلقه ای

قیمت:

12,000 تومان


سیب زمینی

قیمت:

11,000 تومان


سوپ

قیمت:

8,000 تومان

نا موجود


سس مایونز

قیمت:

300 تومان


سس کچاپ

قیمت:

300 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

300 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

300 تومان


سس فرانسوی

قیمت:

300 تومان


دوغ قوطی

قیمت:

5,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

4,500 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

4,000 تومان


اب معدنی بزرگ

قیمت:

2,000 تومان

نا موجود


اب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان