جمع : 0 تومان

تسویه حساب

مشاوره انتخاب رشته رضوی

کانون تعلیم و تربیت خادمیاران رضوی در استان خراسان جنوبی افتخار دارد در پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری رضوی ، خدمات مشاوره ای را با حداقل هزینه ارائه دهد

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 00:00 تا 23:59

مدیریت:

غلامحسین دانشمند

آدرس:

..سجادشهر - نبش امامت 30 - مرکز استعداد های درخشان شهید بهشتی

سه شنبه18 مرداد-ساعت 16 الی 16:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 16:20 الی 16:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 16:40 الی 17 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 17:20الی 17:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه 18 مرداد ساعت 8 الی 8:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه 18 مرداد ساعت 8:20 الی 8:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه 18 مرداد ساعت 8:40 الی 9 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه 18 مرداد ساعت 9 الی 9:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه 18 مرداد ساعت 9:20 الی 9:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 11 الی 11:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 11:20 الی 11:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


سه شنبه18 مرداد-ساعت 11:40 الی 12 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 8:20 الی 8:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 11 الی 11:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 11:20 الی 11:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 11:40 الی 12 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 16 الی 16:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 16:20 الی 16:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 16:40 الی 17 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 17:20الی 17:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


چهارشنبه 19 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 8:20 الی 8:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 11 الی 11:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 11:20 الی 11:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 11:40 الی 12 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 16 الی 16:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 16:20 الی 16:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 16:40 الی 17 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 17:20الی 17:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 8:20 الی 8:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 11 الی 11:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 11:20 الی 11:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 11:40 الی 12 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 16 الی 16:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 16:20 الی 16:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 16:40 الی 17 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 17:20الی 17:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 8:20 الی 8:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 11 الی 11:20 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 11:20 الی 11:40 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 11:40 الی 12 (پسر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 16 الی 16:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 16:20 الی 16:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 16:40 الی 17 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 17:20الی 17:40 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


شنبه 22 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر)

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (دختر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (دختر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


جمعه 21 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (دختر)* ویژه

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (پسر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (پسر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (پسر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (پسر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (پسر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان


پنج شنبه 20 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (پسر) * ویژه

قیمت:

50,000 تومان