جمع : 0 تومان

تسویه حساب

مشاوره انتخاب رشته رضوی

کانون تعلیم و تربیت خادمیاران رضوی در استان خراسان جنوبی افتخار دارد در پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری رضوی ، خدمات مشاوره ای را با حداقل هزینه ارائه دهد

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 00:00 تا 23:59

مدیریت:

غلامحسین دانشمند

آدرس:

..

چهارشنبه13مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 8:20 الی 8:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 8:20 الی 8:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 19:40 تا 20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 8:20 الی 8:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 18 الی 18:20(دختر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت ساعت 8:20 الی 8:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


شنبه16 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه16 مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه16 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت ساعت 8:20 الی 8:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


یکشنبه17 مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه16 مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


یکشنبه17 مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


یکشنبه17 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 8 الی 8:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت ساعت 8:20 الی 8:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 8:40 الی 9 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 9 الی 9:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 9:20 الی 9:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 9:40 الی 10 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 10 الی 10:20 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 10:20 الی 10:40 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 10:40 الی 11 (پسر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


دوشنبه18 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (دختر)

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر) *ز

*منحصرا مشاوره رشته زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر) *ز

*منحصرا مشاوره رشته زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (دختر) *ز

*منحصرا مشاوره رشته زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر) *ز

*منحصرا مشاوره رشته زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (دختر) *ز

*منحصرا مشاوره رشته زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر) *ز

*منحصرا مشاوره رشته زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه 15 مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (پسر) *ز

قیمت:

30,000 تومان


جمعه 15 مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (پسر) *ز

قیمت:

30,000 تومان


جمعه 15 مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (پسر) *ز

قیمت:

30,000 تومان


جمعه 15 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (پسر) *ز

قیمت:

30,000 تومان


جمعه 15 مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (پسر) *ز

قیمت:

30,000 تومان


جمعه 15 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (پسر) *ز

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه 14 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر) *ز

*انحصارا مشاوره زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه 14 مرداد-ساعت 19:20 الی19:40 (دختر) *ز

*انحصارا مشاوره زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


پنجشنبه14 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (دختر) *ز

*انحصارا مشاوره زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه 15 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (پسر) *ژ

*انحصارا مشاوره زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه 15 مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (پسر) *ز

*انحصارا مشاوره زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه 15 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (پسر) *ز

*انحصارا مشاوره زبان و تربیت معلم*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (دختر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15 مرداد-ساعت 19:20 الی19:40 (دختر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (دختر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه 13 مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (پسر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13 مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (پسر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 17 الی 17:20 (دختر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 17:20 الی 17:40 (دختر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (دختر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (دختر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (دختر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


جمعه15مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (دختر) *ه

*منحصرا مشاوره رشته هنر*

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13 مرداد-ساعت 17:40 الی 18 (پسر) *ه

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه 13 مرداد-ساعت 18 الی 18:20 (پسر) *ه

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13 مرداد-ساعت 18:20 الی 18:40 (پسر) *ه

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه 13 مرداد-ساعت 18:40 الی 19 (پسر) *ه

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه 13 مرداد-ساعت 19 الی 19:20 (پسر) *ه

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه 13 مرداد-ساعت 19:20 الی 19:40 (پسر) *ه

قیمت:

30,000 تومان


چهارشنبه13 مرداد-ساعت 19:40 الی 20 (پسر) *ه

قیمت:

30,000 تومان