جمع : 0 تومان

تسویه حساب

هایپر گوشت قهستان

انواع گوشت گوسفندی - گوساله - بره - بزغاله - شتر مرغ

تعطیل استساعات کاری:

زمانی برای این واحد ثبت نشده است .

مدیریت:

خانم شاهین

آدرس:

بیست متری دوم مدرس نرسیده به خیابان بهشتی

شتر جوان بیخس

قیمت:

258,600 تومان

نا موجود


شتر بالغ بیخس

قیمت:

229,600 تومان

نا موجود


شتر مرغ بیخس

قیمت:

207,200 تومان

نا موجود


گوساله جوانه بیخس

قیمت:

205,500 تومان


بزغاله لاشه

قیمت:

185,800 تومان

نا موجود


بره لاشه

قیمت:

184,800 تومان


گاو بیخس

قیمت:

174,500 تومان


شتر جوان لاشه

قیمت:

168,600 تومان

نا موجود


گوساله جوانه لاشه

قیمت:

163,000 تومان

نا موجود


شتر بالغ لاشه

قیمت:

157,600 تومان

نا موجود


گوسفند لاشه

قیمت:

148,800 تومان


گاو لاشه

قیمت:

140,300 تومان

نا موجود


شتر مرغ لاشه

قیمت:

134,200 تومان

نا موجود


فیله گوساله

قیمت:

437,500 تومان


فیله گاو

قیمت:

350,500 تومان


راسته گوساله

قیمت:

322,500 تومان


راسته گاو

قیمت:

258,500 تومان


ران گوساله

قیمت:

256,500 تومان


سردست گوساله

قیمت:

238,500 تومان


ران گاو

قیمت:

205,500 تومان


قلوه گاه گوساله

قیمت:

200,500 تومان


گردن گوساله

قیمت:

200,500 تومان


سردست گاو

قیمت:

190,500 تومان


گوشت چرخی مخلوط

قیمت:

178,500 تومان


قلوه گاه گاو

قیمت:

160,500 تومان


گردن گاو

قیمت:

160,500 تومان


قلم برش خورده بسته بندی

قیمت:

32,500 تومان


قلم

قیمت:

14,500 تومان


شیشلیکی اماده بزغاله

قیمت:

266,800 تومان


مغز ران بزغاله

قیمت:

261,800 تومان


ماهیچه بزغاله

قیمت:

261,800 تومان


چنجه بزغاله

قیمت:

259,800 تومان


شیشلیکی اماده بره

قیمت:

252,800 تومان


مغز ران بره

قیمت:

247,800 تومان


ماهیچه بره

قیمت:

247,800 تومان


چنجه بره

قیمت:

246,800 تومان


راسته با استخوان بزغاله

قیمت:

243,800 تومان


ران بزغاله

قیمت:

231,800 تومان


راسته با استخوان بره

قیمت:

230,800 تومان


قلوه گاه بی استخوان بزغاله

قیمت:

222,800 تومان


ران بره

قیمت:

219,800 تومان


سردست بزغاله

قیمت:

211,800 تومان


قلوه گاه بی استخوان بره

قیمت:

210,800 تومان


گردن بزغاله

قیمت:

203,800 تومان


سردست بره

قیمت:

200,800 تومان


شیشلیکی اماده گوسفندی

قیمت:

197,800 تومان


مغز ران گوسفند

قیمت:

192,800 تومان


ماهچه گوسفندی

قیمت:

192,800 تومان


گردن بره

قیمت:

192,800 تومان


چنجه گوسفندی

قیمت:

191,800 تومان


راسته با استخوان گوسفندی

قیمت:

180,800 تومان


ران گوسفندی

قیمت:

171,800 تومان


قلوه گاه با استخوان بزغاله

قیمت:

166,800 تومان


قلوه گاه بی استخوان گوسفندی

قیمت:

164,800 تومان


قلوه گاه با استخوان بره

قیمت:

158,800 تومان


سردست گوسفندی

قیمت:

156,800 تومان


گردن گوسفندی

قیمت:

151,800 تومان


قلوه گاه با استخوان گوسفندی

قیمت:

123,800 تومان


فیله

قیمت:

217,500 تومان

نا موجود


ران بشقاب 1 کیلویی

قیمت:

210,200 تومان

نا موجود


راسته

قیمت:

205,200 تومان


خورشتی

قیمت:

177,200 تومان


خرده گوشت

قیمت:

124,200 تومان


بال و گردن بشقابی

قیمت:

122,200 تومان


جگر شتر مرغ

قیمت:

115,200 تومان


چربی خوراک شتر مرغ

قیمت:

97,200 تومان

نا موجود


دل شتر مرغ

قیمت:

85,200 تومان

نا موجود


سنگدان شتر مرغ

قیمت:

85,200 تومان

نا موجود


گوشت فیله گوساله

قیمت:

437,500 تومان


گوشت فیله پاک کرده تلیسه

قیمت:

346,800 تومان

نا موجود


گوشت فیله گاو

قیمت:

328,500 تومان

نا موجود


گوشت راسته گوساله

قیمت:

322,500 تومان


گوشت راسته گاو

قیمت:

258,500 تومان


گوشت ران گوساله

قیمت:

256,500 تومان


گوشت سردست گوساله

قیمت:

238,500 تومان


گوشت ران گاو

قیمت:

205,500 تومان


گوشت قلوه گاه گوساله

قیمت:

200,500 تومان


گوشت قلوه گاه گوساله

قیمت:

200,500 تومان


گوشت گردن گوساله

قیمت:

200,500 تومان


گوشت سردست گاو

قیمت:

190,500 تومان


گوشت ران گوساله پاک کرده تلیسه

قیمت:

182,900 تومان

نا موجود


گوشت سردست گوساله پاک کرده تلیسه

قیمت:

180,000 تومان

نا موجود


گوشت راسته گوساله پاک کرده تلیسه

قیمت:

180,000 تومان

نا موجود


گوشت چرخی مخلوط گوساله

قیمت:

178,500 تومان


گوشت گردن گوساله تلیسه

قیمت:

166,700 تومان

نا موجود


گوشت قلوه گاه گاو

قیمت:

160,500 تومان


گوشت گردن گاو

قیمت:

160,500 تومان

نا موجود


قلم برش خورده بسته بندی

قیمت:

32,500 تومان


قلم

قیمت:

14,500 تومان


گوشت شیشلیکی اماده بزغاله

قیمت:

266,800 تومان


گوشت مغز ران بزغاله

قیمت:

261,800 تومان


گوشت ماهیچه بزغاله

قیمت:

261,800 تومان


گوشت چنجه بزغاله

قیمت:

259,800 تومان


گوشت شیشلیکی اماده بره

قیمت:

252,800 تومان


گوشت مغز ران بره

قیمت:

247,800 تومان


گوشت ماهیچه بره

قیمت:

247,800 تومان


گوشت چنجه بره

قیمت:

246,800 تومان


گوشت راسته با استخوان بزغاله

قیمت:

243,800 تومان


گوشت راسته با استخوان بره

قیمت:

230,800 تومان


گوشت ران بره

قیمت:

219,800 تومان


گوشت سردست بزغاله

قیمت:

211,800 تومان


گوشت گردن بزغاله

قیمت:

203,800 تومان


گوشت سردست بره

قیمت:

200,800 تومان


قلوه گاه بی استخوان بزغاله

قیمت:

199,800 تومان


گوشت چنجه میش

قیمت:

199,700 تومان


گوشت ران بزغاله

قیمت:

199,300 تومان


گوشت شیشلیکی اماده گوسفند

قیمت:

197,800 تومان


قلوه گاه بی استخوان بره

قیمت:

195,800 تومان


گوشت مغز ران گوسفندی

قیمت:

192,800 تومان


گوشت ماهیچه گوسفند

قیمت:

192,800 تومان


گوشت راسته با استخوان گوسفند

قیمت:

180,800 تومان


گوشت گردن بره

قیمت:

172,800 تومان


گوشت ران گوسفند

قیمت:

171,800 تومان


قلوه گاه با استخوان بزغاله

قیمت:

166,800 تومان


قلوه گاه بی استخوان گوسفند

قیمت:

164,800 تومان


قلوه گاه با استخوان بره

قیمت:

158,800 تومان


گوشت سردست گوسفند

قیمت:

156,800 تومان


گوشت گردن گوسفند

قیمت:

156,800 تومان


قلوه گاه با استخوان گوسفند

قیمت:

140,800 تومان


جگر سیاه گوسفندی

قیمت:

247,800 تومان


جگر سیاه . دل و قلوه

قیمت:

195,800 تومان


جگر سیاه . دل و قلوه . جگر سفید

قیمت:

188,800 تومان


جگر سیاه . جگر سفید . دل و قلوه

قیمت:

188,800 تومان


زبان گوساله

قیمت:

142,500 تومان


جگر گوساله

قیمت:

142,500 تومان

نا موجود


کله پاچه گوسفندی

قیمت:

138,800 تومان


دنبه تازه و منجمد

قیمت:

128,800 تومان


چربی خوراکی گوسفندی

قیمت:

128,800 تومان


دنبالیچه

قیمت:

113,800 تومان


دل . قلوه گوسفندی

قیمت:

109,800 تومان


دل گوساله

قیمت:

92,500 تومان


قلوه گوساله

قیمت:

92,500 تومان


کله گوسفندی

قیمت:

85,800 تومان

نا موجود


کوهان شتر

قیمت:

61,600 تومان


شیردان

قیمت:

50,800 تومان


شحم گاو

قیمت:

45,500 تومان


سیرابی گوساله

قیمت:

39,500 تومان


سیرابی گوسفندی

قیمت:

38,800 تومان


جگر سفید گوسفندی

قیمت:

33,800 تومان


چادر پی

قیمت:

33,800 تومان

نا موجود


جگر سفید گوساله

قیمت:

27,500 تومان

نا موجود


پاچه گوساله

قیمت:

24,500 تومان


مغز گوساله

قیمت:

15,500 تومان


پاچه گوسفندی

قیمت:

10,800 تومان


خدمات چرخ کردن گوشت

قیمت:

5,000 تومان


خدمات قطعه کردن گوشت

قیمت:

5,000 تومان