جمع : 0 تومان

تسویه حساب

کره کباب لرد

از زندگیت لذت ببر

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:00

مدیریت:

-

آدرس:

نبش مدرس 62

کره کباب ویژه لرد (دو نفره )

100 گرم کوبیده گوسفندی -150 گرم شینسل - پنیر -گوجه-کره محلی- نان لوان سنتی

قیمت:

135,000 تومان


کره کباب میکس

100 گرم کوبیده گوسفندی -150 گرم سینسل - گوجه-کره محلی- نان لوان سنتی

قیمت:

90,000 تومان


کره کباب دوبل کوبیده

200 گرم کوبیده گوسفندی -گوجه-کره محلی- نان لوان سنتی

قیمت:

75,000 تومان


کره کباب تک جوجه

150گرم شینسل -گوجه-کره محلی- نان لوان سنتی

قیمت:

60,000 تومان


کره کباب تک کوبیده

100 گرم کوبیده گوسفندی -گوجه-کره محلی- نان لوان سنتی

قیمت:

50,000 تومان


جوجه

قیمت:

40,000 تومان


کباب

قیمت:

25,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

18,000 تومان


دوغ کوچک

قیمت:

7,500 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

7,000 تومان


دوغ آبعلی

قیمت:

0 تومان